Marki

Wyślij znajomemu


 

Parametry

Powierzchnia działki
2 293 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Cena
1 120 000 PLN
Cena za m2
488,44 PLN
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
8282/3098/OGS

Opis nieruchomości

Działka położona na terenach oznaczonych w MPZP jako ME "Tereny ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej".


1. Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone są na rysunku planu symbolem ME.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2) Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych lub usług oświaty i zdrowia w formie budynków wolnostojących.
3) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 2 kondygnacje.
4) Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1000 m². (Zmieniono na podstawie uchwały VII/77/2019 z dn. 27.03.2019)
5) Powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 80% powierzchni.
6) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
7) Obowiązuje następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach produkcyjnych oraz innych mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
b) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 16 lutego 1990 r w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami).
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady określone wart. 6 ust. 2 i 4 Uchwały.

Kontakt

4 Ściany Sp. z o.o.

Telefon:
22 629 80 80
E-mail:
biuro@4sciany.waw.pl

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu w sprawie wskazanej w niniejszym formularzu. Administratorem danych jest 4 Ściany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od 4 Ściany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pomocą telefonu i/lub środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz SMS, skierowanej do mnie informacji handlowej oraz przesyłanie mi ofert w zakresie usług oferowanych przez Administratora.… czytaj więcej