Marki

Wyślij znajomemu


 

Parametry

Powierzchnia działki
1 194 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Cena
380 000 PLN
Cena za m2
318,26 PLN
Przeznaczenie działki
Budowlana
Numer oferty
5432/3098/OGS

Opis nieruchomości

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 MU plan ustala :

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
1. Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza ;
2. Przeznaczenie uzupełniające
Drugorzędny układ drogowy ;
Usługi gastronomii i handlu (do 1000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa
uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji ;
3. Przeznaczenie dopuszczalne
Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe,
podziemne przepompownie ścieków ;
4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
5. Powierzchnia biologicznie czynna
Minimum 70% dla każdej działki inwestycyjnej ;
6. Wysokość zabudowy
Dla zabudowy mieszkaniowej : do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne
poddasze ;
Dla zabudowy usługowej : do dwóch kondygnacji naziemnych ;
7. Minimalna wielkość działki budowlanej
W zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej 600m2 ;
Dla zabudowy bliźniaczej 350 m2 ;
8. Formy parkowania:
Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ;
9. Zasady kształtowania przestrzeni
10. Dominanty wysokościowe
Nie dopuszcza się ;
11. Linie zabudowy
Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego ;
12. Warunki ochrony przyrodniczej terenu
Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki
gruntowo– wodne ;
Ustala się bezwzględną ochronę istniejących zadrzewień o charakterze pomników przyrody
zaznaczonych na rysunku planu, polegającą na zakazie prac ziemnych w odległości 15 m od osi pni
drzew ;
Ustala się ochronę istniejących pojedynczych drzew o dużych wartościach przyrodniczych ;

Na terenie obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody o ustanowieniu Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu dla strefy ochrony urbanistycznej ;
13. Warunki ochrony dóbr kultury
W zasięgu stanowiska archeologicznego realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz
konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ;
14. Infrastruktura techniczna
Dopuszcza się lokalizację :
- lokalnych przepompowni ścieków ;
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV ;

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 4 Ściany Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest 4 Ściany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-647) przy Pl. Konstytucji 3 lok.41. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 2016r. poz 922 z późn. zm.)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress